PMG Terugblik 2017 - Vooruitblik 2018

1742 keer bekeken 0 reacties

Met het organiseren van bijeenkomsten in het land hebben we in 2017 geprobeerd de leden zoveel mogelijk op te zoeken. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Rijssen, Etten-Leur, Woerden, Coevorden, Gorinchem, Doorn, Peel en Maas, Waalwijk, Dronten en Zeist. Dit gaan we in 2018 continueren.

Het begin van 2017 stond in het teken van de formulering van de boodschap voor het nieuwe kabinet.
Deze hebben wij tijdig, begin maart, verzonden aan de informateur mevrouw Schippers.
Nu het kabinet, na lang onderhandelen, is geïnstalleerd, gaan we in januari/februari 2018 met een kleine delegatie langs bij de Minister van BZK.
Het bezoek is er met name op gericht de relatie op te bouwen en het op de kaart zetten van het PMG. De inhoudelijke basis voor het gesprek is onze boodschap aan het kabinet i.r.t. het regeerakkoord.
De uitkomst is input voor het gesprek met de Tweede Kamer fracties, na de gemeenteraadsverkiezingen.

Samenwerking met Platform31
In 2017 hebben we de samenwerking met kennis- en netwerkorganisatie Platform31 voortvarend opgepakt en vorm gegeven.

We startten op 16 februari met 2 Meet-Up bijeenkomsten in Rijssen en Etten-Leur. Het thema van de bijeenkomsten was “Samen kansen pakken in 2017”. Doel van de bijeenkomsten was het ophalen van vraagstukken en thema’s en het genereren van input voor de PMG-kennisagenda en het werkprogramma 2017 en verder.

Op 21 april organiseerden we in Gorinchem een Kennis- en netwerkbijeenkomst over “Handelingsperspectieven voor Middelgrote Gemeenten”. Deze bijeenkomst was het vervolg op de succesvolle bijeenkomst over MidsizeNL in het voorjaar van 2016. Ook presenteerden wij de kennis- en werkagenda 2017/2018, het resultaat van de Meet-Up’s in Etten-Leur en Rijssen.

Op 27 (Coevorden) en 29 november (Woerden) organiseerde Platform 31 een expertmeeting met als titel ‘toekomstperspectief middelgrote gemeenten’. Experts vanuit Platform 31 presenteerden een aantal strategische variabelen, die relevant zijn voor het ontwikkelen van een slimme strategische koers voor de eigen gemeente. Uitgangspunt is dat elke gemeente zijn/haar eigen kenmerken heeft en functioneert in een groter ‘daily urban system’, die kleur geven aan de specifieke lokale uitdagingen. Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk van Nederland, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Tegelijkertijd staan veel middelgrote gemeenten voor grote uitdagingen, die vragen om een nieuw handelingsperspectief waarin regionaal denken en slim strategisch kiezen centraal staan. Tijdens de expertmeetings was er ruimte voor het verdiepen van het inzicht in de eigen lokale situatie en leren van elkaar.

Ledenbijeenkomsten 2017
Gemeente Peel en Maas organiseerde eind maart een twee-daagse conferentie over Zelfsturing 3.0 - 15 jaar gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing in de gemeente Peel en Maas. De uitnodiging voor deze conferentie werd breed gedeeld onder onze leden.

Op 30 juni organiseerde de gemeente Waalwijk een themabijeenkomst over ondermijning in gemeenten “De achterkant van middelgroot”.  Tijdens de drukbezochte bijeenkomst vertelde Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde en auteur van het boek "De achterkant van Nederland", over het onderzoek dat hij samen en met journalist Jan Tromp gedaan heeft naar ondermijning in Nederland.

Op 17 mei was in Zeist een ontmoeting met het hoofd van de afdeling Integrale Veiligheid binnen de Directie Veiligheid en Bestuur VenJ en een aantal PMG burgemeesters.
Interessante onderwerpen stonden op de agenda zoals het Project “Koersen en Kansen”, Patseraanpak, aanpak woonoverlast en straatintimidatie.

Op 29 juli waren we te gast bij de gemeente Dronten. Voor deze bijeenkomst was Henriëtte ten Berge van de SER uitgenodigd om de bevindingen te presenteren van het onderzoek van de SER naar regionale samenwerking rond economie, onderwijs en werkgelegenheid. Met het advies “Regionaal samenwerken: leren van praktijken” richt de SER zich nadrukkelijk ook op overheden en stakeholders in de regio’s, met als doel van elkaar te leren.

Pijlerbijeenkomsten
De Pijler Financiën organiseerde op 12 april, in Doorn, een pijlerbijeenkomst.
Mr.  Gerber van Nijendaal, plv. secretaris van de Raad voor de financiële verhoudingen, presenteerde en besprak het rapport  “Eerst de politiek, dan de techniek, spelregels voor toekomstig bestendige verhoudingen”.

Voor de overige pijlers is het lastig gebleken de leden voor bijeenkomsten te enthousiasmeren.

De Pijler Financiën zet zijn formule voor het organiseren van eigen bijeenkomsten voort. Daarnaast bieden we alle pijlers vanaf 2018 de mogelijkheid om, aansluitend aan de ledenbijeenkomsten, met de pijlerleden een overleg te organiseren.

Algemeen
Met het organiseren van bijeenkomsten in het land hebben we in 2017 geprobeerd de leden zoveel mogelijk op te zoeken. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Rijssen, Etten-Leur, Woerden, Coevorden, Gorinchem, Doorn, Peel en Maas, Waalwijk, Dronten en Zeist.
Dit gaan we in 2018 continueren.

De ledenbijeenkomsten in 2018 worden georganiseerd op:

Vrijdag 9 maart.
Vrijdag 22 juni. Deze bijeenkomst staat in het teken van een brede kennismaking voor de nieuwe collegeleden met het PMG en de individuele pijlers.
Vrijdag 9 november.

Locatie: nog onbekend

Tijd: Van 10.00 uur tot 12.00/12.30 uur met aansluitend een lunch.

Vanaf ca. 13.00 tot 14.00 uur mogelijkheden voor pijler-overleggen.

Het PMG is volop in beweging
In 2018 zetten we opnieuw in op bekendmaking van het PMG bij de diverse Kamerfracties.

In gemeenteland wordt het PMG steeds bekender. Het ledenaantal groeit maar ook de VNG en andere instanties weten ons te vinden voor o.a. consultatie en deelname aan activiteiten en bijeenkomsten.

Cookie-instellingen