Bestuursafspraken 2011-2015

Het platform middelgrote gemeenten heeft een positief standpunt ingenomen over het bestuursakkoord , met uitzondering van het onderdeel Werken naar Vermogen. Op de algemene ledenvergadering van de VNG stemde 86,6% voor dit standpunt. Hierna deze stemming kreeg het akkoord een onduidelijke status.

Op13 september ontving het PMG een brief van Minister Donner waarin de minister duidelijkheid geeft. De afspraken in het onderhandelaarsakkoord worden beschouwd als basis en kader voor de verdere samenwerking, behalve op het onderdeel RUD's en Werken naar vermogen. Het geheel van het onderhandelaarsakkoord, de briefwisseling tussen het kabinet en de VNG en de brieven van het kabinet aan het IPO en de UvW wordt aangeduid als "bestuursafspraken 2011-2015". Concreet betekent dit dat het kabinet 100 miljoen euro wil besparen op de Regionale uitvoeringsdiensten en dit bedrag reserveert voor eventuele problemen bij de sociale werkvoorziening. 

Uitgangspunten
Het PMG heeft in het voorbereidend traject naar het bestuursakkoord zijn visie op de onderwerpen decentralisatie, differentiatie en gemeentelijke samenwerking al naar voren gebracht richting het Rijk en de VNG. Daarin staan centraal de positieve grondhouding t.o.v. decentralisatie, differentiatie niet in de taken tussen gemeenten maar wel in de organisatie, middels zelf vorm gegeven intergemeentelijke
samenwerking. Deze uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de bestuursafspraken, vanuit de terechte veronderstelling dat gemeenten zelf de uitvoering in gezamenlijkheid zullen en moeten oppakken als dit nodig is om te zorgen voor voldoende uitvoeringskracht. Middelgrote gemeenten zullen ook in de toekomst graag hun rol vervullen in het vormgeven aan bovenlokale samenwerkingsvormen bij het uitvoeren van nieuwe taken, zowel richting grotere als kleinere omliggende gemeenten.

Wet Werken naar Vermogen
Middelgrote gemeenten hebben als het om bedrijfsvoering gaat al de nodige bezuinigingen doorgevoerd, waaronder op de personeelskosten. Verdere bezuinigingen gaan dan onvermijdelijk ook ten koste van beleid. Het PMG maakt zich wat dit betreft het meest bezorgd over de (financiële) consequenties van de Wet werken naar vermogen (WWNV), met name de effecten op de WSW.

Beleidsvrijheid
Bij de overheveling van taken hoort het geven van voldoende beleidsvrijheid, die ook tot uitdrukking moet komen in een ‘lichtere’ sturing via de bijbehorende financiële arrangementen. Een ontwikkeling die zich daarbij de laatste jaren heeft voorgedaan is de toename van uitkeringen binnen het gemeentefonds, die een aparte verdeling en verantwoording krijgen. Het PMG beoordeelt het streven van de bestuursafspraken om deze ontwikkeling te keren als iets positiefs. Het PMG is tevens positief over de aandacht in de bestuursafspraken voor de bestuurlijke inbedding en beleidsvrijheid bij de decentralisaties die op handen zijn.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen