Toelichting van Ton Jacobs (VNG) op onderzoek herziening financiële verhoudingen

2677 keer bekeken 0 reacties

Op 9 november, aansluitend aan de ledenbijeenkomst, gaf Ton Jacobs van de VNG, aan de hand van een presentatie een toelichting op het onderzoek dat het ministerie van BZK gaat uitvoeren voor de herziening van de financiële verhoudingen.

Het traject bestaat uit een herziening van de verdeelmodellen van het sociaal domein en een heroverweging van de overige gemeentelijke taakvelden binnen het gemeentefonds. De heer Jacobs gaf aan dat de huidige verdeling niet meer aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Via een aangenomen 2e Kamermotie is BZK opgedragen om opnieuw te kijken naar de bestaande verdeelsystematiek.  Inmiddels is gestart met het onderzoek. Dit moet uitmonden in keuzes die opgenomen gaan worden in de meicirculaire 2020 en ingevoerd wordt met ingang van 1 januari 2021.  Van belang als eerste stap in  het onderzoek naar de verdeelmodellen van het sociaal domein is welke onderzoeksmethodiek gekozen wordt. Hierin speelt ook de problematiek hoe je kosten sociaal domein kunt objectiveren. Wat is eigen beleid en wat niet.

In het onderzoek heroverweging financiële verhoudingen wordt nadrukkelijk gekeken naar de onderdelen centrumfunctie, vrijheidsgraden in taken, de OEM, belastingcapaciteit en uitkeringsstelsel. Nadrukkelijk wordt niet gekeken naar de omvang van het eigen belastinggebied gedurende de huidige kabinetsperiode. Met de heer Jacobs discussiëren de aanwezigen over onderwerpen zoals de mate waarin de “aftrek”OZB in de algemene uitkering in de toekomst een rol moet spelen, de mate van globaliteit van berekening van de algemene uitkering, of wel is de huidige clusterindeling met 10 hoofdclusters en een groot aantal subclusters hanteerbaar.

De pijler staat nadrukkelijk stil hoe de pijler invloed kan uitoefenen op dit proces en op welke wijze de belangen van middelgrote  gemeenten beter behartigd kunnen worden.

Het gehele verslag van de bijeenkomst en de presentatie van Ton Jacobs vindt u terug bij de documenten.

0  reacties

Cookie-instellingen