Herverdeling gemeentefonds

Het PMG is tegen uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds. Ook de 10 grootste plattelandsgemeenten (P10) zijn voor snelle herverdeling. Op 6 december laat Minister Donner (Binnenlandse Zaken) per brief aan het PMG weten niet eerder dan 2014 de herverdeling van het gemeentefonds door te voeren. Het PMG heeft de volgende zorgpunten bij het langer handhaven van de huidige verdeelsleutel van het gemeentefonds:

1. Geen aandacht Middelgrote Gemeenten
Middelgrote Gemeenten vervullen op deelterreinen een belangrijke regiofunctie. Om de nieuwe taken effectief op te kunnen pakken zoeken kleinere omliggende gemeenten aansluiting bij middelgrote gemeenten. Voor het welslagen van de voorgenomen decentralisaties op de terreinen van jeugdzorg, begeleiding en werken naar vermogen is het van belang rekening te houden met deze regiofunctie van middelgrote gemeenten.

2. Onevenwichtigheid
Een tweede zorgpunt is de soms, procentueel, zware belasting die bepaalde doelgroepen op middelgrote gemeenten leggen. Hiervoor is op dit moment geen aandacht in de verdeling van het Gemeentefonds. Het PMG is van mening dat dit moet veranderen.

3. Normbedragen
Ten slotte vindt het PMG de voornemens van het Rijk over de normbedragen onduidelijk. Het PMG is tegen het politiseren van de verdeelsleutels. Het PMG wordt hierin gesteund door het advies van de Rfv.

Dencentralisaties
Tegelijk met een nieuwe opzet van het Gemeentefonds worden de gemeenten geconfronteerd met de decentralisatie van zeer belangrijke taken voor de inwoners. Bij de herverdelingsoperatie van het Gemeentefonds moet daarom rekening gehouden worden met het tijdspad dat is uitgezet voor de decentralisaties. Het PMG is van mening dat het mogelijk is beide operaties zodanig uit te voeren dat zij elkaar versterken en in één slag de best mogelijke en eerlijke uitkomst geven.

De brief aan Minister Donner waarin het standpunt verder wordt uiteengezet, vindt u onder aan deze pagina. Ook is er een artikel van Binnenlands Bestuur waarin wethouder Homan (voorzitter pijler Financiën) het standpunt van het PMG nader toelicht.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen