Oproep aan wethouders milieu

939 keer bekeken 0 reacties

Dhr. Van Stigt, docent aan de opleidingen Milieukunde en Ruimtelijke Ordening & Planologie van de Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de vraag hoe duurzaamheids- en milieuaspecten worden meegenomen in de besluitvorming. In dit kader wil hij wethouders Milieu telefonische interviewen.

Wethouders kunnen zich hiervoor aanmelden via  middelgrotegemeenten@zeist.nl.

Verzoek van dhr. Van der Stigt

Door mijn werk als docent bij zowel de opleiding Milieukunde als de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie van de Hogeschool Utrecht ben ik geïnteresseerd geraakt in de vraag hoe duurzaamheids- en milieuaspecten worden meegewogen bij de besluitvorming over ruimtelijke plannen. Interessant zijn dan vooral binnenstedelijke locaties die worden herontwikkeld: daar is doorgaans sprake van een flinke milieubelasting en toch wil men er een goede ruimtelijke kwaliteit realiseren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Voor ons lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing (thans ondergebracht in het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouw) onderzoek ik hoe de afwegingen bij besluitvorming over dergelijke projecten verlopen en hoe die optimaal met kennis over milieu en duurzaamheid kunnen worden ondersteund.

Vanuit de wetenschap zijn al veel zogenaamde planning support systemen ontwikkeld, maar mijn onderzoek heeft me tot nog toe geleerd dat daaraan in de praktijk geen, althans niet in de eerste plaats, behoefte bestaat omdat de besluitvorming dikwijls anders verloopt dan volgens het strikt rationele model waarop zulke systemen zijn gebaseerd. Er is sprake van besluitvorming in verschillende, elkaar beïnvloedende netwerken, vaak op verschillende ruimtelijke schalen, waarbij problemen moeten worden geherdefinieerd of verknoopt. Planning support systemen sluiten vaak niet aan bij die dynamiek.

Mijn onderzoek moet uitwijzen of en hoe milieu en duurzaamheid een optimale plaats kunnen krijgen in de besluitvorming over ruimtelijke plannen. Het onderzoek moet leiden tot een promotie bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

 De onderzoeksvraag

Ik wil de zaak omdraaien en aan de besluitvormers vragen welke kennis over milieu- en duurzaamheidsaspecten zij voor een goed besluit nodig achten en hoe zij die kennis gebruiken om tot een goed besluit te komen. Ik zou graag zien dat zij dit illustreren met een voorbeeld uit hun eigen praktijk, waarbij een binnenstedelijke herontwikkeling aan de orde is of was. In het verlengde hiervan ligt de vraag of de kennis die middels allerlei milieu-onderzoeken wordt gedaan ter voorbereiding van ruimtelijke plannen voldoende bruikbaar is als onderbouwing bij de besluitvorming en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Praktisch

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zou ik een twintigtal wethouders die de fysieke leefomgeving in portefeuille hebben willen interviewen. Dat kan tijdens een telefonisch interview van 15 à 20 minuten in de periode half april - half mei. De precieze interviewvragen kan ik desgewenst van tevoren toezenden. Het interview is anoniem. Het ligt in de bedoeling om de resultaten van de interviews te publiceren in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift; de aan het onderzoek deelnemende personen zullen niet zijn te herleiden uit de gepubliceerde resultaten.

Wethouders die aan het onderzoek willen deelnemen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met:

drs Rien van Stigt, Kenniscentrum Technologie en Innovatie, Hogeschool Utrecht.

Cookie-instellingen